[1]
แก้วสุทธา ณ., อันชื่น ภ., สมสวย พ., and วีระกุล น., “ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิเสธบุหรี่เชิงบวกในงานทันตกรรมโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (THE EFFECT OF POSITIVE TOBACCO REFUSAL PROGRAM IN DENTAL SCHOOL PROGRAM OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS, BANGKOK)”, -, vol. 9, no. 17, January-June, pp. 53–68, Jul. 2017.