[1]
เทพพิทักษ์ศักดิ์ ป. and สุกิมานิล อ., “ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (THE BASIC NEED AND PROBLEM OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY STUDENTS)”, -, vol. 7, no. 13, January-June, pp. 71–84, Jan. 2015.