[1]
เอี่ยมตระกูล ภ. and ฉายพงษ์ ส., “การศึกษาระบบนิเวศเมืองสำหรับสังคมผู้สูงอายุผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม (THE STUDY OF URBAN ECOLOGICAL FOR AGING SOCIETY THROUGH PROMOTING PARTICIPATORY PROCESS)”, -, vol. 14, no. 28, July-December, pp. 121–136, Dec. 2022.