[1]
ประไพพานิช ณ., เหลืองอร่าม จ., โมขศักดิ์ พ., and ผิวเหลือง อ., “การศึกษาผลกระทบการเข้าสู่สังคมสูงวัยต่ออัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย (A STUDY OF THE IMPACTS OF AGING SOCIETY ON GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH IN THAILAND)”, -, vol. 14, no. 28, July-December, pp. 28–43, Dec. 2022.