[1]
สกุลกิจกาญจน์ ว. and มงคล ก., “โมเดลเชิงสาเหตุของระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทุนมนุษย์ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย”, -, vol. 14, no. 27, pp. 119–130, Jun. 2022.