[1]
พรมมะเริง ส., กุลิสร์ ณ., and สิริกุตตา ส., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวแบบเเพ็คเกจทัวร์ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS INFLUENCING TOURISTS’ USING SERVICE BEHAVIOR ON TOURISM IN PACKAGE TOUR IN BANGKOK METROPOLITAN AREA)”, -, vol. 3, no. 5, January-June, pp. 172–184, May 2011.