[1]
บุญปก ป., “สี่แผ่นดิน: การศึกษาปฏิวาทะตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ (SI PHAEN DIN: A STUDY OF PRAGMATICS IN DIALOGUE)”, -, vol. 3, no. 5, January-June, pp. 41–50, May 2011.