[1]
บทความวิจัย ร., “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, -, vol. 13, no. 26, p. 207, Jan. 2022.