[1]
บทความวิจัย ค., “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, -, vol. 13, no. 26, pp. 201–206, Jan. 2022.