[1]
ลิขิตวิทยา ส., พร้อมสุขกุล ป., and บูรณประพฤกษ์ อ., “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการอ่านโน้ตแรกเห็นของนักเรียนไวโอลินขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล”, -, vol. 13, no. 26, pp. 147–158, Dec. 2021.