[1]
ทองญวน ร., สิทธิ์ศิรอรรถ ฉ., พันธุมนาวิน ด., and วัณโณ ว., “ผลการส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดพังงา (EFFECTES OF RESILIENCE ENHANCEMENT OF MATHAYOM 3 STUDENTS IN OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS IN PHANG NGA PROVINCE)”, -, vol. 13, no. 26, July-December, pp. 120–132, Dec. 2021.