[1]
ณ อยุธยา ภ. พ., “ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่องสั้นหนังสือวันเด็กแห่งชาติ (SOCIAL AND CULTURAL REFLECTIONS PRESENT IN SHORT STORIE IN NATIONAL CHILDREN’S DAY BOOKS)”, -, vol. 13, no. 26, July-December, pp. 77–89, Dec. 2021.