[1]
ดิตถ์ดำรงสกุล ธ., พร้อมสุขกุล ป., and บูรณประพฤกษ์ อ., “การจัดการเรียนการสอนดนตรีของเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (TEACHING AND LEARNING MANAGEMENT OF PRE-COLLEGE, COLLEGE OF MUSIC, MAHIDOL UNIVERSITY)”, -, vol. 13, no. 26, pp. 46–56, Dec. 2021.