[1]
แสนบุญส่ง ศ. and เกาะประเสริฐ ก., “การพัฒนาเกมบนโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก (DEVELOPMENT OF GAME ON MOBILE APPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS IN AUTISTIC CHILDREN)”, -, vol. 13, no. 26, pp. 133–146, Dec. 2021.