[1]
เล็กน้อย อ. and เยื้องไธสง อ., “บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนสู่การพึ่งตัวเองอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”, -, vol. 13, no. 26, pp. 189–200, Dec. 2021.