[1]
เชยจิตร ร. and ถึงฝั่ง ร., “ปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย กรณีศึกษาความแตกต่างทางเพศ (THE FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD ELECTRICITY EXPENSE IN THAILAND A CASE STUDY OF GENDER ISSUE)”, -, vol. 13, no. 26, pp. 105–119, Dec. 2021.