[1]
สกุลกิจกาญจน์ ว. and เลิศกูลประหยัด ล., “บทบาทวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย (THE ROLE OF SOCIAL ENTERPRISE IN PROVIDING EMPLOYMENT FOR THE ELDERLY IN THAILAND)”, -, vol. 13, no. 25, January-June, pp. 95–105, Jun. 2021.