[1]
สังข์นาค ธ. and คำเรืองฤทธิ์ ส., “ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพและการเลี้ยงดูของครอบครัวกับการติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (THE CORRELATION BETWEEN FAMILY RELATIONSHIP, PARENTING STYLE, AND SMARTPHONE ADDICTION AMONG 7th TO 12th GRADERS)”, -, vol. 13, no. 25, January-June, pp. 49–60, Jun. 2021.