[1]
ปานอุทัย ฉ., ภานุรัชต์ฐนนท์ พ., and มิตรานันท์ ว., “สภาวะทางอารมณ์ของนักกีฬาประเภทต่อสู้ของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (MOOD STATE IN FIGHTING ATHELETES OF THE THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY)”, -, vol. 13, no. 25, pp. 15–24, Jun. 2021.