[1]
บทความวิจัย ร., “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, -, vol. 12, no. 24, p. 144, Jun. 2021.