[1]
บทความวิจัย ค., “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, -, vol. 12, no. 24, July-December, pp. 138–143, Jun. 2021.