[1]
เกิดสวัสดิ์ ศ. and ปานคำ ส., “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรผ่านโซเชียลมีเดียของข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ”, -, vol. 12, no. 24, July-December, pp. 103–112, Jun. 2021.