[1]
สกุลกิจกาญจน์ ว. and ขันทอง จ., “การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (DEVELOP A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING SUPPLY CHAIN COLLABORATION IN THAI SMES)”, -, vol. 12, no. 24, July-December, pp. 91–102, Jun. 2021.