[1]
อินทรแสน ว., บุญคุ้ม ว., and เขียววิชัย ค., “การศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของผู้สูงอายุด้านความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (A STUDY OF THE CURRENT SITUATION OF HAPPINESS IN ELDERLY IN THAILAND 4.0 PERIOD IN THE CENTRAL PROVICES OF THAILAND)”, -, vol. 12, no. 24, pp. 78–90, Jun. 2021.