[1]
ชอบธรรม บ. and วิทยาภัค ช., ““ชุมชนเมืองแกนพัฒนา” ภาพตัวแทนของการปะทะประสานระหว่างภูมิทัศน์การเกษตรและภูมิทัศน์การท่องเที่ยวในบริบทของสังคมชนบทสมัยใหม่ (‘MUEANG KAEN PATTANA’ REPRESENTATION OF THE ARTICULATION OF AGRICULTURAL LANDSCAPE AND TOURISTSCAPE IN THE MODERN RURAL SOCIETY)”, -, vol. 12, no. 24, pp. 38–49, May 2021.