[1]
สังข์โพธิ์ จ. and แรมจันทร์ ศ., “การพยากรณ์ราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครโดยเทคนิค Web Mining (PREDICTING CONDOMINIUM PRICE IN BANGKOK USING WEB MINING TECHNIQUES)”, -, vol. 12, no. 24, July-December, pp. 15–27, May 2021.