[1]
บทความวิจัย ร., “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, -, vol. 11, no. 22, p. 230, Mar. 2020.