[1]
บทความวิจัย ค., “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, -, vol. 11, no. 22, pp. 225–229, Mar. 2020.