[1]
เรียนสุทธิ์ ว., “ตัวแบบพยากรณ์ราคาไข่ไก่ (FORECASTING MODEL FOR THE EGG’S PRICES)”, -, vol. 11, no. 22, pp. 196–211, Dec. 2019.