[1]
ม่วงศิริธรรม พ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของนิสิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (FACTORS INFLUENCED ON PHYSICAL MOVEMENT OF FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION STUDENT AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY)”, -, vol. 11, no. 22, July-December, pp. 141–161, Dec. 2019.