[1]
ฤกษ์สมุทร พ., วิสุทธิแพทย์ ม., and ศรีสมบัติ ร., “ดนตรีวอญย์แฝะ: ดนตรีในพิธีศพพระสงฆ์มอญในประเทศไทยและประเทศพม่า (WORNFAEH MUSIC : A MON MONK’S FUNERAL MUSIC IN THAILAND AND MYANMAR)”, -, vol. 11, no. 22, pp. 128–140, Dec. 2019.