[1]
แก้วบัวดี ณ. and โพธิศิริ ว., “การมีบุตรคนแรกช้าของสตรีสมรสในประเทศไทย : สถานการณ์ แนวโน้ม และปัจจัยกำหนด (DELAYING AGE AT FIRST BIRTH OF EVER-MARRIED WOMEN IN THAILAND : SITUATION, TREND, AND DETERMINANTS)”, -, vol. 11, no. 22, pp. 57–74, Dec. 2019.