[1]
บทความวิจัย ร., “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, -, vol. 11, no. 21, p. 195, Jun. 2019.