[1]
บทความวิจัย ค., “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, -, vol. 11, no. 21, pp. 190–194, Jun. 2019.