[1]
บุณโยปัษฎัมภ์ ห., “การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี(A SYNTHESIS OF LOCAL WISDOM RESEARCHES ON WOMEN’S HEALTHCARE)”, -, vol. 11, no. 21, pp. 161–173, Jun. 2019.