[1]
สีจันทา ส. and ทวีไพบูลย์วงษ์ จ., “อิทธิพลของทรัพยากรในงานและความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว”, -, vol. 11, no. 21, pp. 148–160, Jun. 2019.