[1]
ทิพคุณ ภ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยหน่วยงานภาครัฐของไทย(FACTORS INFLUENCING RESEARCH UTILIZATION BY THAI GOVERNMENTAL AGENCIES)”, -, vol. 11, no. 21, pp. 102–122, Jun. 2019.