[1]
สหายปญฺโญ พ., สุขวฑฺฒโน พ., ปริยัติมุนี พ., and เนตรนิมิตร ส., “การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์ เรื่อง ท้าวชมพูฉบับภาคใต้(AN ANALYSIS OF THE BUDDHIST LITERARY WORK ENTITLED ‘THAW JAMBU’ SOUTHERN VERSION)”, -, vol. 11, no. 21, pp. 88–101, Jun. 2019.