[1]
มุ่งการนา ช., พิจิตบันดาล ว., มีมาก ว., and จินดาพล ว., “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของเทศบาลนคร:การวิเคราะห์เส้นทาง (TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP CULTURE ORGANIZATION LEARNING ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THE CITY MUNICIPALITIES: PATH ANALYSIS)”, -, vol. 11, no. 21, pp. 1–22, Jun. 2019.