[1]
สงอาจินต์ ศ., ชัยเรือง น., and ชูช่วยสุวรรณ จ., “การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง”, -, vol. 10, no. 20, July-December, pp. 160–175, Jan. 2019.