[1]
อินตา ม. and สกุลศรีประเสริฐ ส., “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, -, vol. 10, no. 20, pp. 98–116, Jan. 2019.