[1]
อังกุรวัชรพันธุ์ ฐ. and เสาวภาวงศ์ ก., “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง (MODEL OF CREATIVE TOURISM FOR ADDING VALUE IN TOURISM ON LOCAL WISDOM-BASED IN ANG THONG PROVINCE)”, -, vol. 10, no. 20, pp. 29–42, Jan. 2019.