[1]
บทความวิจัย ค., “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, -, vol. 10, no. 19, January-June, pp. 235–239, Aug. 2018.