[1]
ตั้งศิริธงชัย ว. and ปิลันธนานนท์ น., “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ (STRATEGIES OF ACADEMIC COLLABORATION REFLECTING UNIVERSITY’S IDENTITY: A CASE STUDY OF MEIJI UNIVERSITY)”, -, vol. 10, no. 19, January-June, pp. 201–216, Aug. 2018.