[1]
กองทรัพย์ ว., สมุทรานนท์ ท., and จงวิศาล ร., “วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง”, -, vol. 10, no. 19, pp. 171–187, Aug. 2018.