[1]
ประยุกต์วงศ์ ว., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกรชานเมือง: กรณีศึกษาบริเวณคลองหกวา (FACTOR AFFECTING RICE YIELD OF SUBURB FARMER: CASE STUDY OF KLONG HOK WAH REGION)”, -, vol. 10, no. 19, pp. 156–170, Aug. 2018.