[1]
แก้วศรี ภ., “การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (COMMUNITY MANAGEMENT MODEL FOR CHIANG RAI SPECIAL ECONOMIC ZONE)”, -, vol. 10, no. 19, pp. 140–155, Aug. 2018.