[1]
อุยยานนท์ พ., สัจจานันท์ ศ., โห้ลายอง ฐ., and วนเศรษฐ อ., “การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี (PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND: A CASE STUDY OF DURIAN PLANTATION AREA OF NONTHABURI PROVINCE)”, -, vol. 10, no. 19, pp. 88–101, Aug. 2018.