[1]
สุคันธนาค ป., “ปัจจัยการธำรงรักษาที่มีผลต่อการคงอยู่ของคนเก่งใน บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (RETENTION FACTORS INFLUENCING INTENTION OF TALENTS TO STAY IN AEROTHAI)”, -, vol. 10, no. 19, pp. 71–87, Aug. 2018.