[1]
ประไพพานิช ณ., “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรือนและความอยู่ดีมีสุขระดับปัจเจกบุคคล: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”, -, vol. 10, no. 19, January-June, pp. 46–58, Aug. 2018.